gratingpersian


-
گریتینگ گالوانیزه بعد از ساخت،جهت بالابردن مقاومت در برابر خوردگی، رطوبت و تاثیرات جوی، و ایجاد زیبایی ظاهری، آن را به وسیله ی گالوانیزهپوشش دهی میکنند.گالوانیزه کردن همانطور که اشاره کردیم فرایند غوطه ور شدن آهن در مخزنی حاوی روی ذوب شده است که جهت پوشش دهی دربرابر خوردگی و آسیب های محیطی استفاده میشود.در این روش قطعه مورد نظر برای گالوانیزه به داخل مخزنی با دمای 460 درجه غوطه ور میشوداین فرایند نسبتا ساده به سایر روش ها تاثیر بسیار زیادی در مقابل خوردگی دارد و بعد از انجام توسط دستگاه کیفیت قطعه مورد نظر سنجش قرار میگیرد.زمان گالوانیزه کردن گریتینگزمانی که تار و پود گریتینگ در هم تنیده شده و ساختار اصلی گریتینگ شکل گرفت پس از تمیز کاری به روش های مختلف و زدودن هر نوع الودگی اعم از چربی و ... از سطح گریتینگ لازم است که عملگالوانیزه صورت گیرد . یعنی با فروبردن درون روی مذاب ابتدا آلیاژ روی در اطراف قطعه منجمد شده آنگاه با گرم شدن قطعه بر اثر انتقال حرارت مذاب این روی منجمد مجددا ذوب شده و آلیاژی از آهن و روی روی سطح قطعه ایجاد میشود.منبع:گریتینگ گالوانیزه